Regulamin

1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego modmi.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.modmi.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sikorski Investments Jakub Sikorski, zwanym dalej „Sikorski Investments”, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
1. Internetowy sklep obuwniczy działający pod adresem www.modmi.pl prowadzony jest przez:

Sikorski Investments Jakub Sikorski
ul. Średnia 15/1, 85-515 Bydgoszcz
REGON: 369702070 NIP: 5592048433


tel. 729-497-754 (pn - pt 10-16)
mail: sklep@modmi.pl


2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym modmi.pl prowadzonym w domenie internetowej www.modmi.pl, (zwanym w dalszej część Regulaminu „Sklepem”), pomiędzy: Jakubem Sikorskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sikorski Investments Jakub Sikorski”, pod adresem: ul. Średnia 15/1, 85-515 Bydgoszcz, numer REGON: 369702070 NIP: 5592048433, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanym w dalszej część Regulaminu ”Sikorski Investments”

a osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od Sikorski Investments jako konsumenci („Klient”).

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sikorski Investments określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje). Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w Polityce Cookies.

7. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami netykiety.

8. Sikorski Investments dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sikorski Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników Sklepu lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sikorski Investments gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

9. Sikorski Investments zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.modmi.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sikorski Investments. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.modmi.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego 74 1140 2004 0000 3002 7752 4664,
b.) za pomocą szybkich płatności Przelewy24,
c.) Karą Visa/Mastercard za pomocą Przelewy24,
d.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
e.) osobiście gotówką w siedzibie firmy
Wymiana dostarczonych produktów
1. Sikorski Investments umożliwia wymianę dostarczonych Klientowi produktów na inny rozmiar lub kolor po dokonaniu dostawy produktów do Klienta. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy produktów nieużywanych (to jest bez śladów używania np. wgnieceń od piasku na podeszwie, zarysowań podeszwy, wytarcia podeszwy, przybrudzenia podeszwy, przybrudzenia wyściółki, przybrudzenia materiału wierzchniego i innych).

2. Wymianę produktów można zrealizować w terminie 30 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki z produktami.

3. Procedura wymiany produktów jest następująca:
a) przed wysłaniem produktów należy wypełnić formularz odstąpienia od umówy (zaznaczyć wymiana) i dołączyć go do paczki.(odnośnik do formularza zwortu znajduje się na samym dole strony głownej, (www.modmi.pl) w zakładce "zwroty"
b) właściwe opakowanie produktów podlegających wymianie należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego)
c) koszty przesyłki produktów podlegających wymianie do Sikorski Investments ponosi Klient
f) koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi Klient
g) płatność za przesyłkę produktów podlegających wymianie może być zrealizowana jako płatność przy odbiorze (13,99 zł)
h) Sikorski Investments nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
i) Klient dokonując wysyłki produktu, powinien podać swoje dane adresowe lub ID złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez Sikorski Investments

4. Sikorski Investments zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku naruszenia przez Klienta procedury wymiany produktów określonej w ust. 3 powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta, braku wypełnienia formularza wymiany, braku opłacenia kosztów przesyłki produktów podlegających wymianie lub braku podania danych umożliwiających identyfikację przesyłki. Odmowa wymiany produktu przez Sikorski Investments nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury wymiany produktów w przyszłości.

5. Sikorski Investments zastrzega sobie również prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku niedostępności żądanego rozmiaru czy koloru produktów w magazynach, wówczas Sikorski Investments i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia.

Adres do wysyłki wymian:
MODMI
ul. Średnia 15/1
85-515 Bydgoszcz
7. Reklamacje
1. Sikorski Investments jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: sklep@modmi.pl. Sikorski Investments zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 14 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela.
Zwrot / Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sikorski Investments. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sikorski Investments przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Przed wysłaniem produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictw maila celem ustalenia szczegółów niezbędnych do zidentyfikowania paczki.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny Sikorski Investments, pocztą elektroniczną na adres: sklep@modmi.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sikorski Investments (odnośnik do formularza na samym dole strony głownej www.modmi.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sikorski Investments. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sikorski Investments potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Za uszkodzenie opakowania np. oklejenie go taśmą Sikorski Investments zastrzega sobie prawo potrącenia 10 zł z należności wobec klienta. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sikorski Investments ponosi w całości Klient. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sikorski Investments przed jego upływem.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Klienta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Klienta przez Sikorski Investments, tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sikorski Investments może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Koszty dostarczenia produktu podlegają zwrotowi Klientowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sikorski Investments. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta innego sposobu dostarczenia ponosi Klient.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Adres do wysyłki korspondencji (Oświadczenia o odstąpieniu od umowy):

MODMI
ul. Średnia 15/1
85-515 Bydgoszcz
Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sikorski Investments a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rostrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sikorski Investments a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sikorski Investments

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Bezpieczne zakupy

Chronimy Twoje wszystkie dane osobowe i nikomu ich nie udostępniamy.

Darmowa przesyłka

Darmowa wysyłka Twoich butów już od 150zł!

30 dni na zwrot

Jeśli coś nie będzie pasować, nie przejmuj się!
Masz aż 30 dni na zwrot lub wymianę.

Aby zapewnić Tobie super obsługę korzystaj z pysznych plików cookie. Więcej informacji